Documentatie

Op deze pagina belangrijke documenten die betrekking hebben op de ontwikkelingen rondom de Waalwaard.
Onderaan de pagina vindt u diverse interessante links.

Aanvullend bezwaar tegen de omgevingsvergunning hekwerken en toegangspoorten van de Beijer

Door de Beijer is een gewijzigde vergunning voor hekwerken en toegangspoorten aangevraagd, deze vergunning is verleend. De Vereniging heeft hier tegen een aanvullend bezwaar ingediend.

Download hier het bezwaar: Aanvullend_bezwaar_29-08-2017.pdf

Bezwaar tegen de omgevingsvergunning hekwerken en toegangspoorten van de Beijer

Door de Beijer is een vergunning voor hekwerken en toegangspoorten aangevraagd, deze vergunning is verleend. De Vereniging heeft hier tegen een bezwaar ingediend.

Download hier het bezwaar: Bezwaar_13_juni_2017_hekwerken_en_toegangspoorten.pdf

Brief van de Beijer aan bewoners Waalbandijk

De passage in de brief die gaat over de toegankelijkheid van de Hiensche Waard wekt de suggestie dat de Beijer en onze Vereniging samenwerken op dit punt. Dat is niet juist, in die kwestie zitten De Beijer en de Vereniging verre van op een lijn.

Download hier de brief: _Brief_van_de_Beijer_310317.pdf

Zienswijze cq. handhavingsverzoek n.a.v. de aanvraag omgevingsvergunning hekwerken en toegangspoorten van de Beijer

Op 7 februari 2017 heeft Dijkbewaking Dodewaard haar zienswijze op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van hekwerken en toegangspoorten ingediend.

Download hier de zienswijze: zienswijze_en_handhavingsverzoek_BDD_07022017.pdf

Aanvraag omgevingsvergunning door de Beijer voor het plaatsen van hekwerken en toegangspoorten, 18-12-2016

Bekijk hier de details: http://bit.ly/­2jJov6Q

Uitnodiging en agenda ALV op 25-2-2015

Download hier de agenda: Uitnodiging_Agenda_ALV.doc.docx

Notulen v/d algemene ledenvergadering van 13 nov. 2013

Op 13 november 2013 heeft de Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Het verslag van deze vergadering is via onderstaande link te lezen.

Download hier de notulen: Notulen_ALV_13_november_2013.pdf

Zienswijze Nota Provincie op inpassingsplan

Download hier de zienswijze nota: Zienswijzenota_Inpassingsplan_Waalwaard_Dodewaard_GS_20-8-2013_pdf0.pdf

Zienswijze op het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard

Op 13 juni 2013 heeft Dijkbewaking Dodewaard haar zienswijze op het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard aangeleverd bij de provincie Gelderland.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_BDD__Ontwerp_Inpassingsplan_Waalwaard_12-06-2013.pdf

Brief aan gedeputeerde inzake asbestsanering

Download hier de brief: Brief_aan_J_Meijers_07-06-13.pdf

Zienswijze op het Ontwerp bestemmingsplan buitengebied (24 dec. 2012)

Het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied (OBB) Dodewaard en Echteld lag ter inzage van 15 november t/m 26 december 2012. Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard heeft onderstaande zienswijze ingediend op dit plan.

De inzagetermijn eindigde op 26 december jl. Wij hebben op 24 december jl het gemeentehuis bezocht teneinde de zienswijze persoonlijk te bezorgen, zoals door ons te doen gebruikelijk. Wij vonden het gemeentehuis echter gesloten.

Wij vragen de gemeente daarom de inzage- en indienprocedure voor het OBB opnieuw te doen met de bijbehorende termijn van 6 weken en de publicatieplicht conform afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_Ontwerp_Bestemmingsplan_Buitengebied_24-12-12.pdf

Download hier de brief over de onjuiste inzagetermijn: Brief_inzagetermijn_zienswijze_Ontwerp_Bestemmingsplan_Buitengebied_24-12-2012.pdf

Statuten van de vereniging

op 9 november 2012 zijn de statuten van Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard notarieel vastgelegd en vervolgens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De statuten zijn op te vragen bij de secretaris via

Zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan Waalwaard

Dijkbewaking Dodewaard heeft op 17 oktober 2012 een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan Waalwaard ingediend.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_BDD_op_OIPP_Waalwaard,_oktober_2012.pdf

Verslag Algemene Leden Vergadering (3 okt. 2012)

Op 3 oktober 2012 hield Dijkbewaking Dodewaard haar ALV. Een belangrijke bijeenkomst waar een flink aantal besluiten is genomen. Onder andere over het dagelijkse bestuur en de vaststelling van de statuten en de hoogte van de contributie.

Download hier het verslag: Verslag_Algemene_Leden_Vergadering_3_oktober_2012.pdf

advies raadsleden inpassingsplan verbindingsweg (10 sept. 2012)

Op 13 september staat het ontwerpbestemmingsplan verbindingsweg Dodewaard op de agenda van de gemeenteraad. Met deze brief adviseren wij de raadsleden van de gemeente Neder-Betuwe m.b.t. dit ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten. Wij vertrouwen erop dat onze volksvertegenwoordigers de argumenten en suggesties zullen meewegen in hun besluitvorming.

Download hier het advies: Brief_aan_raadsleden_n.a.v._plan_verb.weg_Dodewaard,_10-09-12.pdf

Nota Zienswijzen MER Waalwaard (6 sept. 2012)

Op de MER Waalwaard zijn 11 zienswijzen ingediend, waaronder één van Dijkbewaking Dodewaard. Lees hier wat de provincie van plan is ermee te doen.

Download hier de Nota Zienswijze MER Waalwaard Nota_zienswijzen_MER_Waalwaard.pdf

Zienswijze MER en Passende Beoordeling (16 mei 2012)

Dijkbewaking Dodewaard heeft op 16 mei een zienswijze op de MER en de Passende Beoordeling ingediend.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_Dijkbewaking_Dodewaard_op_MER_en_Passende_Beoordeling.pdf

beantwoording kamervragen (7mei 2012)

Op 7 mei heeft staatssecretaris Atsma schriftelijk de vragen beantwoord over de abestvervuiling o pde Waalwaard in Dodewaard.

Download hier de antwoorden op de kamervragen: 7mei2012_beantwoording_kamervragen_asbest_waalwaard.pdf

Bever in Dodewaard (14 april 2012)

In de Hiensche Waard te Dodewaard (Natura 2000 gebied) zijn zeer recent deze prachtige opnames gemaakt van een bever. De bever heeft zijn burcht gebouwd aan het uiteinde van de strang bij het sluisje in de toegangsweg naar de Waalwaard. Geniet van deze unieke beelden.

Klik op deze link om het filpje te starten: http://youtu.be/­yiilXsZVSI4

zienswijze bestemmingsplan buitengebied dodewaard (13 apr 2012

Op 14 februari 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Neder-Betuwe kennis gegeven van het voornemen om een voorontwerpbestemmingsplan voor te bereiden voor het buitengebied van Dodewaard en Echteld. Dit voorontwerpbestemmingsplan lag ter inzage vanaf 8 maart 2012. Met dit schrijven wil Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard haar zienswijze inbrengen op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied (VOBB) Dodewaard en Echteld.

Download hier de zienswijze: zienswijze_VOBP_BG_def.pdf

Brief aan Co Verdaas alternatieve locatie (15 feb 2012)

Op 14 februari jl. heeft onze vereniging een brief gestuurd om de gedeputreerde te herinneren aan zijn belofte alternatieve locaties serieus te bekijken. Dit blijkt namelijk niet het geval.

Download hier de brief: Brief_aan_J_C___Verdaas_130212.pdf

presentatie info-avond 2 februari gemeente (6 feb 2012)

De gemeente Neder-Betuwe heeft tijdens de informatieavond van 2 februari jl. een presentatie gegeven over de rondweg en de gevolgen op het gebied van verkeers- en geluidsoverlast.
De inhoud van deze presentatie komt geheel voor rekening van de gemeente.

Download hier de presentatie: Presentatie_informatieavond_Verbindingsweg_Dodewaard_2-2-12.pdf

Verslag info-avond 13 dec door gemeente (12 jan 2012)

De Gemeente Neder-Betuwe heeft bijgevoegd verslag van de informatieavond van 13 december jl. aan de inwoners van de Waalbandijk verspreid. De inhoud van dit verslag komt geheel voor rekening van de gemeente.

Download hier het verslag: Verslag_infoavond_13_december_2011_van_gemeente.pdf

brief provincie aan gemeente over verkeersafwikkeling (7 dec 2011)

In deze brief aan de gemeente Neder-Betuwe bevestigt de Provincie de gemaakte afspraken over de gereserveerde gelden t.b.v. de verbindingsweg. Ook de planologische procedure voor deze weg komt aan de orde.
In de brief geeft de Provincie aan dat de voorkeur van Provinciale Staten uitgaat naar een sobere variant van de verbindingsweg, de zgn. 'industrieweg'.

Download hier de brief: Brief_Provincie_aan_Neder-Betuwe_afspraken_verkeersafwikkeling.pdf

Minuut inpassingsplan Waalwaard (6 dec 2011)

Intern document van de Provincie Gelderland betreffende het inpassingsplan voor de Waalwaard.
Uit dit document blijkt duidelijk dat als de verbindingsweg niet tijdig klaar is de vrachtwagens van de Beijer over de bestaande infrastructuur (Dalwagen) gaan rijden. Dit ondanks de toezegging van de gemeente Neder-Betuwe dat dit niet zal gebeuren. Ook blijkt uit dit document dat een 'industrieweg' nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Download hier dit document: Minuut_IP_Waalwaard_6_december_2011.pdf

Statennotitie inpassingsplan Waalwaard (6 dec 2011)

Aan de hand van deze notitie informeert GS de Staten over de voorbereiding van een inpassingsplan om vestiging van firma De Beijer uit Kekerdom, of een ander vergelijkbaar bedrijf, op de Waalwaard, Dodewaard, planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Download hier de notitie: Statennotitie_IP_Waalwaard_6_december_2011.pdf

Verslag vergadering Provinciale Staten (28 sept. 2011)

Verslag van de vergadering van PS op basis waarvan de gedeputeerde Verdaas concludeert dat PS hebben verzocht om een inpassingsplan voor de Waalwaard.

Download hier dit verslag: Statenverslag_28_september_2011.pdf

Notitie gemeente als reactie op zienswijzen (okt 2011)

De gemeente heeft alle ingekomen reacties op de zienswijzen verwerkt en aangegeven wat zij voornemens is hiermee te doen. Ook de zienswijze van Dijkbewaking Dodewaard komt aan de orde.

Download hier dit document: Nota_zienswijzen_notitie_reikwijdte.pdf

Vernietigend rapport van Spiegelgroep Waalweelde (26 sept 2011)

Afschrift van de Notitie Spiegelgroep Waalweelde. Deze Spiegelgroep heeft als rol de Stuurgroep WaalWeelde te ondersteunen op twee onderdelen, namelijk de uitvoering van de integrale Visie WaalWeelde en van het brede participatieproces. De Spiegelgroep trekt vernietigende conclusies over het proces, maar zeker ook over de beoogde nieuwe locatie van De Beijer, Dodewaard.

Download hier dit document: Bijlage_6_Waalwaard_Spiegelgroep.pdf

Brief aan de leden van de Provinciale Staten Gelderland (23 sept. 2011)

28 september nemen de Provinciale Staten een besluit over de verplaatsing van De Beijer naar Dodewaard en over het beschikbaar stellen van gelden voor de verbindingsweg. Met deze brief vragen wij aandacht voor het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Dit advies heeft als doel om - als onafhankelijke partij - aan te geven waar in de op te stellen milieueffectrapportage aandacht voor dient te zijn. Wij pleiten in deze brief om eerst de uitkomsten van de onderzoeken af te wachten vóórdat overgegaan wordt tot het nemen van een besluit.

Download hier de brief: Brief_statenleden_23-09-2011.pdf

Brief aan gemeenteraadsleden Neder-Betuwe (21 sept. 2011)

Op 30 juni heeft de raad het principebesluit genomen in principe planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van het bedrijf De Beijer op de locatie De Waalwaard te Dodewaard. Aan deze medewerking zijn een aantal voorwaarden verbonden. De meest in het oog springende daarvan is voorwaarde b.:
Een te sluiten overeenkomst met de Provincie waarin is opgenomen dat het bedrijf De Beijer zich niet op de locatie De Waalwaard vestigt voordat de verbindingsweg gereed is.

In de brief doen wij een dringend beroep op de raadsleden om hun woorden, hun houding en de genoemde voorwaarde in dezen gestand te doen.

Download hier de brief: Brief_raadsleden_21-09-11.pdf

Adviesrapport Commissie m.e.r. over notitie Reikwijdte (12 sept. 2011)

Op 31 augustus jl. heeft de commissie m.e.r. de opdracht ontvangen om te adviseren over de 'Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard'. Op 12 september jl. was dit rapport gereed. Op deze website is de gevolgde procedure te lezen:
http://www.commissiemer.nl/­advisering/­afgerondeadviezen/­2566
Het volledige adviesrapport is hieronder te downloaden.

Download hier het rapport van de Commissie m.e.r.: Adviesrapport_commissie_mer.pdf

Provincie koerst op inpassingsplan (10 sept. 2011)

De Provincie Gelderland vergadert op 28 september a.s. over de financiering van de zogenaamde Vliegende Start projecten. De hervestiging van De Beijer valt hier ook onder. Uit de vergaderstukken valt af te leiden dat de provincie aanstuurt op een inpassingsplan.

Download hier het vergaderstuk: Vliegende_start.pdf

zienswijze Dijkbewaking Dodewaard op 'Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard' 7 sep. 2011

Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard heeft een uitvoerige zienswijze opgesteld naar aanleiding van de 'Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard'. Deze zienswijze kunt u hieronder integraal downloaden.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_Dijkbewaking_Dodewaard_op_Notitie_Reikwijdte_september_2011.pdf

deel documentatie provincie aankoop Waalwaard, 2 sept 2011

De Provincie Gelderland heeft een deel van de stukken rondom de aankoop van De Waalwaard vrij gegeven. Het deel dat nu nog besloten wordt behandeld, volgt hopelijk snel.

Download hier het document: documenten_provincie.pdf

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Waalwaard, 20 juli 2011

De provincie gaat voor de verplaatsing van het bedrijf De Beijer in het gebied de Waalwaard in de gemeente Neder-Betuwe een milieueffectenrapport (MER) opstellen. De voorgestelde alternatieven voor deze MER staan beschreven in de notitie 'Reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard'. Deze gaat 20 juli tot en met 7 september 2011 de inspraak in.

Download hier de notitie: Notitie_reikwijdte_en_detailniveau_MER_Waalwaard_20-07-11.pdf

Brief aan Statenleden, 30 juni 2011

De vereniging heeft de Statenleden per mail een brief gestuurd n.a.v. hun werkbezoek. Hierin roepen wij op om alternatieve locaties te onderzoeken.

Download hier de brief: Brief_voor_Statenleden_30juni2011.pdf

verslag werkbezoek statenleden door CDA, 30 juni 2011

Verslag bestuurlijk overleg, 24 juni 2011

In een e-mail worden de raadsleden gewezen op de notulen van het bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie dat heeft plaatsgevonden op 4 maart jl.

Download hier het verslag van het bestuurlijk overleg: Verslag_bestuurlijk_overleg_tussen_provincie_en_NederBetuwe_4_maart_2011.pdf

Stemadvies aan gemeenteraadsleden, 9 juni 2011

De vereniging heeft aan de leden van de gemeenteraad een stemadvies gestuurd. Op die manier kunnen de raadsleden tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 16 juni een weloverwogen beslissing nemen.

Download hier het stemadvies: Stemadvies_gemeenteraadsleden_9_juni_2011.pdf

principebesluit Neder-Betuwe, 31 mei 2011

De gemeente Neder-Betuwe maakt op haar website de inhoud van haar principebesluit bekend:
http://www.nederbetuwe.nl/­default/­home/­nieuws/­PrincipebesluitDeBeijerBVWaalwaardDodewaard/­id_13489224

Brief aan Statenleden, 26 mei 2011

De colleges van de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe bereiden de hervestiging voor van zand-, grind- en overslagbedrijf De Beijer op de locatie De Waalwaard te Dodewaard. Deze hervestiging dient plaats te vinden voor 2015. Er wordt in dit verband gekoerst op een akkoord tussen beide bestuurscolleges.
Wij beschouwen deze koers als prematuur op basis van argumenten aangaande:
- onderzoek naar alternatieven in het voortraject;
- natuur en milieu;
- verkeersafwikkeling.
In de brief treft u aan de hand van deze drie thema’s onze onderbouwing aan.

Download hier dit document: brief_voor_Statenleden_260511.pdf

Brief aan Statenleden, 16 mei 2011

Enkele kantekeningen van Dijkbewaking Dodewaard bij de beantwoording van schriftelijke Statenvragen van de Statenleden dhr. Schol en dhr. Van Boheemen (CDA) over verkeersafwikkeling van De Waalwaard te Dodewaard. Zie het betreffende document hieronder.

Download hier dit document: brief_aan_Statenleden_160511.pdf

Beantwoording vragen CDA-fractie, 10 mei 2011

Beantwoording van de Provincie op de schriftelijke Statenvragen van de Statenleden dhr. Schol en dhr. Van Bohemen (CDA) over verkeersafwikkeling De Waalwaard.

Download hier dit document: Beantwoording_vragen_CDA-fractie.pdf

Milieucategorie De Beijer: 3.2, 4 of 5.2?

De discussie rond de milieucategorisering heeft een nieuwe wending genomen nu de Provincie een stuk heeft geproduceerd waaruit zou blijken dat het bedrijf een milieucategorie 3.2 bedrijf is. (zie document ’Toelichting milieucategorisering De Beijer’ hieronder).

In dit document treft u een inhoudelijke reactie aan van Dijkbewaking Dodewaard op dit stuk van de Provincie, met daarbij de onderbouwing van de juiste indeling van het bedrijf in categorie 5.2.

Download hier dit document: Milieucategorie_de_Beijer.pdf

Toelichting milieucategorisering De Beijer

Bedrijfscategorie De Beijer BV in Kekerdom, Steenfabriek de Waalwaard en de beoogde bestemming van
de Waalwaard. Opgesteld door de provincie Gelderland op 18-4-2011. De inhoud van dit document is feitelijk onjuist, zie hiervoor het document "Milieucategorie De Beijer: 3.2, 4 of 5.2?" hierboven.

Download hier dit document: 150411-Milieuvergunning_en_bedrijfscategorie_De_Beijer.pdf

Onderzoek mogelijke locaties De Beijer, mei 2010

Onderzoek uit mei 2010 naar mogelijke bedrijfslocaties voor Zand & Grindhandel de Beijer thans gevestigd te Kekerdom.

Download hier dit document: 100419_Locatieonderzoek_natte_bedrijventerreinen_mei_2010.doc

Onderzoek mogelijke locaties De Beijer, 2006

Procesaanpak verplaatsing de Beijer BV, eindconcept Stec Groep aan Provincie Gelderland, 2006. De bijlagen A t/m D treft u onderstaand aan.

Download hier dit document: locatieonderzoek_de_beijer_2006.pdf

Bijlage A behorend bij locatieonderzoek 2006

Een kort profiel van De Beijer BV en de strategie van het bedrijf voor de komende jaren met het daarbij behorende programma van eisen voor de nieuwe vestigingslocatie.

Download hier dit document: Bijlage_A_locatieonderzoek_de_beijer_2006.pdf

Bijlage B behorend bij locatieonderzoek 2006

Longlist van mogelijke locaties voor De Beijer, incl. twee onderzochte locaties in Dodewaard.

Download hier dit document: Bijlage_b_locatieonderzoek_de_beijer_2006.pdf

Bijlage C behorend bij locatieonderzoek 2006

In deze bijlage de beoordeling van de longlist met locaties. Daarbij is gekeken naar een aantal voor de Beijer BV relevante criteria voor de bedrijfsvoering. Vervolgens is aangegeven welke locaties in aanmerking komen voor de shortlist.

Hier is te lezen waarom de locaties in Dodewaard niet geschikt zijn!

Download hier dit document: Bijlage_c_locatieonderzoek_de_beijer_2006.pdf

Bijlage D behorend bij locatieonderzoek 2006

Deze bijlage gaat dieper in op de shortlist van mogelijk locaties voor De Beijer.

Download hier dit document: Bijlage_d_locatieonderzoek_de_beijer_2006.pdf

Verslag bezoek Waalwaard, 4 oktober 2010

Verslag van een bezoek aan de locatie Waalwaard door gemeenteraadsleden en wethouders van gemeente Neder-Betuwe, in aanwezigheid van H. de Beijer, A. Heinen (provincie) en J. van Maanen (Dienst Landelijk Gebied).

In dit verslag is o.m. te lezen dat dhr. van Maanen aangeeft dat een verbindingsweg t.b.v. 1 bedrijfsverplaatsing onbetaalbaar is.

Download hier dit document: Verslag_bezoek_Waalwaard_4_oktober_2010.pdf

Verslag bestuurlijk overleg, 30 september 2010

Verslag bespreking wethouders Keuken en Schuurman van gemeente Neder-Betuwe en gedeputeerde Verdaas van Provincie Gelderland over de voorgenomen bedrijfsverplaatsing van De Beijer BV naar Waalwaard.

In dit verslag geeft dhr. Verdaas aan dat een verbindingsweg niet kansrijk is. Tevens geeft hij aan dat de raad het laatste woord heeft. Later heeft hij in de pers geroepen dat de Provincie het laatste woord heeft...... Zie het betreffende artikel onder Media op deze website.

Download hier dit document: verslag_bestuurlijk_overleg_300910.pdf

Verslag bestuurlijk overleg, 24 juni 2010

Verslag bespreking wethouder Keuken van gemeente Neder-Betuwe en gedeputeerde Verdaas van Provincie Gelderland over de voorgenomen bedrijfsverplaatsing van De Beijer BV naar Waalwaard.

In dit verslag o.a. de uitspraak van wethouder Keuken dat er weinig weerstand is in Dodewaard. Het overleg is een week voordat Provinciale Staten de aankoop van de Waalwaard heeft goedgekeurd gehouden.

Download hier dit document: Verslag_bestuurlijk_overleg_240610.pdf

Interessante links:

nieuwsbrief van Natura 2000

Een mooie en interessante bijdrage van Johan Haverdings over de natuurbeleving in de Hiensche uiterwaarden op de pagina's 8 en 9 van de nieuwsbrief.
http://www.natura2000.nl/­files/­18e_nieuwsbrief_natura_2000_april_2011.pdf

De Beijer BV

Website De Beijer:
http://www.debeijerbv.com

Bedrijfsfilm die laat zien welke activiteiten de Beijer onderneemt:
http://vimeo.com/­17154167

Projectradar Waalwaard

Via deze link veel officiële documenten die betrekking hebben op de Waalwaard.
http://www.projectradarwaalwaard.nl

Gemeente Neder-Betuwe

Provincie Gelderland

Natura 2000

Gelderse Milieufederatie

Waalweelde

Logon