Onze vereniging


Het voornemen van onze overheid om het terrein van de voormalige baksteenfabriek De Waalwaard geschikt te maken voor een milieucategorie 4-bedrijf, is aanleiding geweest om op 1 maart 2011 de belangenvereniging Dijkbewaking-Dodewaard op te richten (KvK Midden Nederland: 52250199).

De belangenvereniging is een initiatief van een aantal verontruste burgers. Zij maken zich sterk voor behoud van de De Hiensche Waard als natuurgebied en voor het woon- en leefklimaat van de burgers van Dodewaard. Het terrein van De Waalwaard bevindt zich in het 'Natura 2000' gebied De Hiensche Waard.

Onze missie


Belangenvereniging Dijkbewaking-Dodewaard heeft als doel de natuur in de Hiensche Waard te behouden. Eventueel met op het terrein van De Waalwaard lichte bedrijfsactiviteit die zich niet- tot weinig belastend verhoudt tot de omliggende natuur en tot het woongenot van de burgers van Dodewaard, en die past binnen het bestaande bestemmingsplan.
Ideëel doel is het terrein De Waalwaard te herbestemmen tot natuurgebied.

Het terrein van De Waalwaard bevindt zich in het 'Natura 2000' gebied De Hiensche Waard.


Onze visie


Belangenvereniging Dijkbewaking-Dodewaard wil gezamenlijk met bewoners en openbaar bestuur signaleren, beoordelen en adviseren met betrekking tot plannen rondom De Hiensche Waard.
Woon- en leefklimaat van de bewoners van Dodewaard en omgeving vormen daarbij het uitgangspunt, alsmede behoud van rijkdom van natuur.
De uiterwaarden en dijken in Dodewaard en omgeving dienen o.i. verschoond te blijven van zware bedrijfsactiviteiten.

De concrete situatie


 • In het kader van het project Ruimte voor de Rivier dient het milieu categorie 4-bedrijf De Beijer eind 2014 vertrokken te zijn uit Kekerdom (Millingerwaard).
 • De Beijer is een bedrijf op het gebied van productie, bewerking, handel en logistiek van grondstoffen (o.a. zand, grind, steen, mineralen) die worden geleverd aan de water- en wegenbouw, de betonindustrie, de recreatiemarkt, de park- en landschapsarchitectuur en de grof keramische industrie. De grondstoffen en producten worden deels aangevoerd met binnenvaartschepen en afgevoerd met zware vrachtwagens.
 • De provincie Gelderland heeft het terrein De Waalwaard te Dodewaard aangekocht.
 • De Provincie beschouwt De Waalwaard als een goed alternatief om De Beijer te hervestigen.
 • De Provincie is met de gemeente Neder-Betuwe in overleg getreden om deze hervestiging te realiseren. Om het terrein van de Waalwaard geschikt te maken voor hervestiging dient het terrein te worden uitgebreid en moet er een loswal worden aangelegd. Hiervoor moeten de grenzen van het Natura 2000 gebied worden aangepast.
 • De huidige bestemming van De Waalwaard staat milieucategorie 3-bedrijfsvoering toe.
 • Om de hervestiging van De Beijer te realiseren, is een bestemmingsplanwijziging nodig.
 • Indien de bestemmingsplanwijzing gerealiseerd wordt en hervestiging van De Beijer op De Waalwaard vindt niet plaats, behoort vestiging van een ander milieucategorie 4-bedrijf tot de reële mogelijkheden.
 • De bestaande vergunning voor De Waalwaard bedraagt maximaal 200 transportbewegingen (TBW) per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd in de periode 2004 – 2010 gemiddeld 15% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 30 TBW/dag).
 • De bestaande vergunning voor De Beier bedraagt maximaal 400 TBW per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd en wordt 75% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 300 TBW/dag).
 • Het is vooralsnog onduidelijk hoe het openbaar bestuur de afhandeling van deze verkeersstromen ziet. Zeker is dat het Natura 2000 gebied De Hiensche Waard en de Waalbandijk hier een onevenredige rol in zullen spelen. Mogelijk geldt dit eveneens voor de dorpskernen van Dodewaard, Wely en Hien.
 • Het woon- en leefklimaat in en om Dodewaard zal negatief worden beïnvloed door geluidsoverlast, trillingen, uitstoot van fijnstof etc.

Onze insteek


 • Wij achten de herbestemming van De Waalwaard tot een terrein met een milieucategorie 4-bestemming (zware industrie) niet in het belang van de natuur en het leef- en woonklimaat van de bewoners van Dodewaard en omgeving.
 • De aankoop van De Waalwaard door de Provincie biedt een unieke gelegenheid het terrein terug te schenken aan de natuur.
 • Samen met de betrokken overheden willen wij signaleren, afwegen en ons richten op ontwikkeling van alternatieven.