Standpunten

Natuur

FEIT 1:

Voor de inplaatsing van De Beijer is een Milieueffectrapportage (MER) vereist. De huidige planning laat zien dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt een principebesluit in dit dossier te nemen voordat de uitkomsten van de MER bekend zijn.

Ons standpunt:
Opschorten van het principebesluit van de Raad. Een weloverwogen principebesluit vereist afweging van alle factoren, dus ook de uitkomsten van de MER.

FEIT 2:

In de openbare stukken spreken Provincie Gelderland en Gemeente Neder-Betuwe over De Beijer als een milieucategorie 4-bedrijf.

Ons standpunt:
Naar de huidige maatstaven van de VNG is De Beijer een bedrijf dat behoort tot de milieucategorie 5.2. Dit is de op een na hoogste categorie. Deskundig advies hierover hebben wij ingewonnen. Deze categorie-indeling heeft o.a. te maken met overslag en opslag van mineralen en de opslagcapaciteit.
Opschaling in het bestemmingsplan naar deze categorie maakt de weg vrij voor vestiging van zware industrie op de locatie De Waalwaard, zoals een asfaltcentrale.

Proces

FEIT 1:

De komst van De Beijer of een vergelijkbaar bedrijf komt niet overeen met hetgeen over dergelijke ontwikkelingen wordt gesteld in de structuurvisie (juni 2010) van de gemeente Neder-Betuwe (zie aldaar); hetzelfde geldt voor de verhouding tot het bestemmingsplan (februari 2011, zie aldaar).

Ons standpunt: in zowel structuurvisie als bestemmingsplan spiegelt de Gemeente haar burgers haar toekomstig beleid voor. De huidige ontwikkeling verhoudt zich slecht tot het streven naar betrouwbaar bestuur.

FEIT 2:

De huidige bestemming van De Waalwaard is ‘steenfabriek’. Hieraan gekoppeld is een milieuvergunning waarin is opgenomen het maximaal aantal toegestane vervoersbewegingen per etmaal (200).
Wanneer het bestemmingsplan ongewijzigd blijft, kan alleen een steenfabriek zich vestigen op De Waalwaard, met de daarbij behorende en vergunde vervoersbewegingen. Dit laatste valt gezien de afname van het aantal steenfabrieken in Nederland niet te verwachten.

FEIT 3:

Wanneer de Gemeente de bestemming van De Waalwaard wijzigt om de komst van De Beijer mogelijk te maken en daarbij de milieuvergunning voor maximaal 400 vervoersbewegingen afgeeft, ligt dit vast. Wanneer vervolgens De Beijer zou afzien van de komst naar De Waalwaard, ligt de komst van een vergelijkbaar bedrijf en een gelijk maximaal aantal vervoersbewegingen open.

Ons standpunt:
Handhaven van de huidige bestemming van De Waalwaard. Dit voorkomt ontwikkeling van (zware) industrie op het terrein en voorkomt daarbij behorende disproportionele toename van zwaar verkeer. De nog geldende vergunning van 200 vervoersbewegingen zal dan zeer waarschijnlijk geen invulling krijgen.

Verkeer

FEIT 1:

Voor de beide routes (Wely en Dalwagen) die in het verkeersonderzoek zijn onderzocht, gelden geen juridische belemmeringen voor de afhandeling van de maximaal 400 vervoersbewegingen per etmaal van De Beijer. Wel is duidelijk dat beide routes niet voldoen aan de richtlijn ‘Duurzaam en Veilig’. De route Wely is in dat opzicht als minst geschikt aangemerkt.

FEIT 2:

Het verkeersonderzoek heeft als referentie genomen het huidig vergunde aantal vervoersbewegingen (200) per etmaal (vergunning steenfabriek), en niet de historische, daadwerkelijke invulling van die vergunning.

Ons standpunt:
Voor een reële vergelijking dient in het onderzoek de historische, daadwerkelijke invulling van het aantal vervoersbewegingen als referentie genomen te worden.

FEIT 3:

De Gemeente Neder-Betuwe heeft bij monde van beide wethouders meerdere malen gesteld dat zij afhandeling van het verkeer van De Beijer via de Dalwagen onacceptabel acht.

FEIT 4:

De Gemeente Neder-Betuwe wenst de eventuele komst van De Beijer, in casu de wijziging van het bestemmingsplan hiervoor, te koppelen aan de aanleg van een verbindingsweg (de rondweg). Zij stelt dit, bij monde van beide wethouders, als eis.

FEIT 5:

De Gemeente Neder-Betuwe ontbeert de financiële middelen voor de aanleg van de rondweg en doet daarvoor een beroep op de Provincie.

FEIT 6:

In openbare stukken heeft de Provincie meermalen aangegeven dat de kans niet groot is dat men provinciale middelen voor de rondweg beschikbaar zal stellen.

Ons standpunt:
De kans dat de rondweg er komt achten wij klein. Daarnaast, als de rondweg wél ooit aangelegd zal worden, gefinancierd door de Provincie, zal dit zelfs in het meest gunstige scenario (vlotte procedures; geen onteigeningen nodig; geen Europese aanbesteding vereist) niet plaatsvinden voor 2020. De inplaatsing van de Beijer is beoogd begin 2015. Dit houdt in een periode van minimaal 5 á 6 jaar waarin wel sprake is van maximaal 400 vrachtwagens per dag, maar geen rondweg. Deze verkeersafhandeling zal hoogstwaarschijnlijk via de Dalwagen plaatsvinden. Dit vinden wij vanuit argumenten van leefbaarheid maar vooral ook veiligheid niet acceptabel.